Noile reglementări P.S.I. şi protecţie civilă - editia a XXII-a - 19 aprilie 2016

thumb
Preț: 44,00 lei
Disponibilitate: stoc indisponibil
Anul publicării: 2016
Pagini: 14

DESCRIERE

Noile reglementări P.S.I. şi protecţie civilă - editia a XXII-a - 19 aprilie 2016

 

 

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor - ACTUALIZATĂ (ultimul act modificator Legea nr. 33/2016)
Dispoziţii generale
Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor
Obligaţii generale
Obligaţiile consiliului local şi ale primarului
Obligaţiile consiliului judeţean şi ale Consiliului General al
Municipiului Bucureşti
Obligaţiile prefectului
Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice centrale
Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi
salariatului
Obligaţiile proiectanţilor şi executanţilor
Obligaţiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuţii în
domeniul apărării împotriva incendiilor
Exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor
Serviciile de urgenţă voluntare şi private
Dispoziţii comune
Constituirea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă voluntare sau private
Drepturi, indemnizaţii şi despăgubiri ce se acordă personalului
serviciilor de urgenţă voluntare sau private
Răspunderea juridică
Dispoziţii finale

Hotărârea Guvernului nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de intervenție, neasigurarea stabilității elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului și fumului în interiorul edificiului și la vecinătăți
Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă - actualizată
Dispoziţii generale
Organizarea protecţiei civile
Drepturile şi obligaţiile cetăţenilor
Drepturi
Obligaţii
Atribuţii şi obligaţii privind protecţia civilă
Atribuţii ale autorităţilor administraţiei publice
Obligaţiile conducătorilor instituţiilor publice, agenţilor economici,
proiectanţilor, constructorilor, beneficiarilor şi salariaţilor
Pregătirea pentru protecţia civilă
Protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale
Înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea
Adăpostirea
Asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată
Protecţia nucleară, radiologică, chimică şi biologică
Evacuarea
Limitarea şi înlăturarea urmărilor situaţiilor de protecţie civilă
Asigurarea materială şi financiară
Asigurarea materială
Asigurarea financiară
Contravenţii şi sancţiuni
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Ordinul MAI nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă
Dispoziţii generale
Documentaţiile necesare pentru emiterea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu
Documentaţiile necesare pentru emiterea avizelor şi autorizaţiilor de protecţie civilă
Dispoziţii finale

Hotărârea Guvernului nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu

Hotărârea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă

Ordinul MAI nr. 712/2005
pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă - ACTUALIZAT

Scopul şi domeniile de aplicare
Cerinţe specifice şi categorii de instructaje
Instructajul introductiv general
Instructajul specific locului de muncă
Instructajul periodic
Instructajul pe schimb
Instructajul special pentru lucrări periculoase
Instructajul la recalificarea profesională
Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a
instituţiei
Înregistrarea şi confirmarea instructajului
Organizarea activităţii de instruire
Cerinţe privind materialele necesare pentru instruirea în domeniul
situaţiilor de urgenţă
Dispoziţii finale
ANEXĂ

Ordinul MAI nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă
Dispoziţii generale
Organizarea acţiunilor de evacuare
Conducerea acţiunilor de evacuare
Executarea acţiunilor de evacuare
Asigurarea acţiunilor de evacuare
Logistica acţiunilor de evacuare
Dispoziţii finale
ANEXE

Ordinul MAI nr. 89/2013 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă ...
Definire, obiective, domenii si forme ale activităţii de prevenire
Organizarea şi conducerea structurilor de prevenire, atributii si planificarea activitatii de prevenire
Dispoziţii specifice
Evaluarea activităţii de prevenire
Dispoziţii finale
ANEXE

Ordinul MAI nr. 188/2009 pentru abrogarea unor prevederi privind tarifele pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civilă

Ordinul MAI nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
Dispoziţii generale
Definiţie, scopuri, obiective
Responsabilităţi privind analiza şi acoperirea riscurilor

Caracteristicile unităţii administrativ-teritoriale
Analiza riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă
Acoperirea riscurilor.
Concepţia desfăşurării acţiunilor de protecţie-intervenţie
Etapele de realizare a acţiunilor
Faze de urgenţă a acţiunilor
Acţiunile de protecţie-intervenţie
Instruirea 
Realizarea circuitului informaţional-decizional şi de cooperare

Resurse umane, materiale şi financiare
Logistica acţiunilor
Dispoziţii finale
Structura-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor

Ordinul MAI nr. 1436/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de avizare a normelor şi reglementărilor tehnice de apărare împotriva incendiilor, emise de ministere şi celelalte organe ale (...)
Dispoziţii generale
Desfăşurarea activităţii de avizare
Primirea reglementărilor în diverse faze de redactare
Evaluarea reglementărilor în faze anterioare fazei de redactare finală
Evaluarea reglementărilor în faza de redactare finală
Dispoziţii finale

Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
Dispoziţii generale
Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor
Conţinutul organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor
Structuri cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor
Actele de autoritate, documente specifice şi evidenţe privind
apărarea împotriva incendiilor
Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la locul
de muncă
Norme generale de apărare împotriva incendiilor la proiectarea şi
executarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor
Îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu"
Stabilitatea la foc a construcţiei
Limitarea izbucnirii, propagării şi dezvoltării incendiului şi a efluenţilor
incendiului în interiorul şi în afara incintei focarului de incendiu
Instalaţiile aferente construcţiilor şi instalaţiile tehnologice
Limitarea propagării incendiului la construcţiile învecinate
Evacuarea utilizatorilor şi securitatea forţelor de intervenţie
Norme generale de apărare împotriva incendiilor la exploatarea
construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor
Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea
construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor
Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor
cu foc deschis
Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea căilor de
evacuare
Măsuri generale de prevenire a incendiilor în locuinţele
unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populaţiei
Măsuri generale de prevenire a incendiilor în spaţii destinate
persoanelor cu dizabilităţi/solicitanţilor de azil
Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor
Planificarea şi executarea exerciţiilor privind modul de acţiune
în caz de incendiu
Controlul respectării normelor de apărare împotriva incendiilor
Dispoziţii finale
ANEXE

Hotărârea Guvernului nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor 

Ordinul MAI nr. 106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor

Ordinul MIRA nr. 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu - actualizat
Dispoziţii generale
Managementul riscurilor de incendiu
Etape de parcurs în fazele de proiectare şi exploatare a construcţiilor
si instalaţiilor
Stabilirea sistemului/procesului supus evaluării de risc
Stabilirea nivelului de acceptabilitate a riscului
Alegerea metodei şi a instrumentelor de lucru
Identificarea pericolelor de incendiu
Identificarea riscurilor de incendiu
Evaluarea riscurilor de incendiu
Controlul riscurilor de incendiu
Monitorizarea riscului de incendiu
Documentaţia întocmită în urma procesului de identificare şi
evaluare a riscurilor de incendiu
Desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al
riscurilor de incendiu
Condiţii pentru persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi
de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu
Bănci de date privind incendiile
Identificarea şi analiza riscurilor în profil teritorial
Dispoziţii finale
ANEXE

Ordinul MAI nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu
Dispoziţii generale
Elaborarea scenariului de incendiu.
Structura scenariului de securitate la incendiu

Hotărârea Guvernului nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice
Criterii de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale
Criterii de clasificare a instituţiilor publice şi operatorilor economici

Ordinul MAI nr. 1180/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind întreţinerea, repararea, depozitarea şi evidenţa mijloacelor tehnice de protecţie civilă
Exploatarea mijloacelor tehnice de protecţie civilă
Mentenanţa mijloacelor tehnice de protecţie civilă
Depozitarea mijloacelor tehnice de protecţie civilă
Evidenţa mijloacelor tehnice de protecţie civilă
Norme tehnice

Ordinul  MAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor
Dispoziţii generale
Desfaşurarea activităţii de autorizare a persoanelor
Supravecherea personelor autorizate
Suspendarea, retragerea şi anularea autorizaţiei
Preschimbarea auttorizaţiilor
Libera ciculaţie a autorizaţiilor
Obligaţii ale persoanei autorizate şi căi de atac
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Cerere de autorizare
Lista codurilor CAEN
Lista ocupaşiilor specifice
Lista mijloacelor tehnice din dotare
Structura cadru a proceduii de lucru specifice
Autorizaţie
Registru special de evidenţa a autorizaţiilor 
Referat de supravechere
Cerere de preschimbare a autorizaţiei
Notificare
Registru cu evidenţa lucrătorilor de ignifugare a mat. combustibile
Registru cu evidenţa lucrătorilor de termoprotecţie
Registru cu evidenţa lucrătorilor de proiectare, instalare şi intreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertă
Registru cu evidenţa lucrătorilor de verificare, reăncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră
Registru cu evidenţa lucrătorilor de întreţinere a instalaţiilor speciale din compunerea autospecialelor destinate apărării împotriva incendiilor.

Ordinul comun MIRA/MSP/MMFES/MMDD nr. 247/1.235/631/1.130/2007 privind aprobarea Planului de măsuri vizând realizarea acţiunilor de cooperare între prefecţi şi primari, în calitatea acestora de preşedinţi ai comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, respectiv ai comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, şi autorităţile de sănătate publică, pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei

Ordinul IGSU nr. 1045/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice
Cerere de emitere a acordului pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice
Acord pentru organizarea jocului de artificii cu articole pirotehnice
Evidenţa acordurilor pentru organizarea jocurilor de artificii

Ordinul MIRA nr. 164/2007 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenţă profesioniste căruia i-au încetat raporturile de serviciu
Dispoziţii generale
Modul de eliberare a brevetului de pompier specialist
Categoriile de personal şi drepturile conferite titularilor de brevet
Model de Cerere
Tabel cu rezultatul evaluării pentru acordarea dreptului de...
Brevet de pompier specialist

Ordinul MIRA/MADR nr. 605/579/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţieuscată şi resturi vegetale
Scop şi domeniu de aplicare
Măsuri de prevenire a incendiilor
Dispoziţii finale

Ordinul MAI nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor
Dispoziţii generale
Evaluarea în vederea eliberării certificatului pentru introducere pe piaţă
Libera circulatie a produselor
Obligaţiile operatorilor economici
Supravegherea pieţei
Dispoziţii tranyitorii si finale
Anexe

Ordinul MAI nr. 14/2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la amenajari temporare in spatii inchise sau in aer liber
Scop si domeniu de aplicare
Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor
Reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor
Planificarea si executarea exercitiilor de evacuare in caz de incendiu
Echiparea si dotarea specifica cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor
Dispozitii finale

Ordinul MAI/MCCPN nr. 28/2338/2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la obiective de cult
Scop si domeniu de aplicare
Organizarea şi desfăşurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor

Reguli si masuri de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor şi spaţiilor aferente obiectivelor de cult
Reguli si masuri de prevenire a incendiilor la instalaţii utilitare aferente construcţiilor şi spaţiilor aflate în exploatare din obiectivele de cult
Reguli si masuri specifice instalaţiilor şi sistemelor de protecţie impotriva incendiilor
Planificarea si executarea exercitiilor de evacuare in caz de incendiu
Echiparea si dotarea cu instalaţii, sisteme, utilaje şi mijloace tehnice de protecţie impotriva incendiilor
Dispozitii finale

Ordinul MDRL/MAI nr. 1.078/326/2009 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme", indicativ NP 127:2009
Dispoziţii generale
Spaţii şi încăperi cu activităţi şi funcţiuni specifice
Riscuri de incediu
Stabilitate la incendiu
Amplasarea parcajelor subterane
Accesuri şi circulaţii pentru autoturisme
Căi de evacuare a utilizatorilor
Compartimentări, separări şi finisaje
Utilităţi
Instalaţii de protecţie la incendiu
Intervenţie
Marcaje
Exploatare
Referinţe tehnice şi legislative

Ordinul MAI/MDRT nr. 118/1709/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unitaţi de alimentaţie publică şi unitaţi de agrement Scop şi domeniu de aplicare
Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor
Reguli şi masuri de apărare impotriva incendiilor
Evacuarea in caz de incendiu
Echiparea si dotarea specifica cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor
Dispozitii finale

Ordinul MAI nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la  construcţii şi instalaţii aferente
Scop şi domeniu de aplicare
Reguli şi masuri specifice de prevenire a incendiilor
Echiparea si dotarea specifica cu mijloace de protecţie impotriva incendiilor
Dispozitii finale

Ordinul MAI nr. 187/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ
Scop şi domeniu de aplicare
Organizarea şi desfăşurarea activitaţii de apărare împotriva incendiilor
Reguli şi masuri de apărare impotriva incendiilor
Evacuarea in caz de incendiu
Echiparea si dotarea specifica cu mijloace tehnice de protecţie  impotriva incendiilor
Dispozitii finale

Ordinul MAI nr. 211/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii
Scop şi domeniu de aplicare
Reguli şi masuri de prevenire a incendiilor
Mijloace de primă intervenţie şi dotare
Dispozitii finale

Ordinul MAI nr. 262/2010 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri

Scopul şi domeniul de aplicare
Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor
Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor
Evacuarea în caz de incendiu
Echiparea şi doatarea cu mijloace de protecţie împotriva incendiilor
Dispoziţii finale

Ordinul MAI/MS nr. 146/1427/2013 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unitati sanitare
Scop şi domeniu de aplicare
Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor
Reguli si masuri generale de aparare impotriva incendiilor
Evacuarea in caz de incendiu
Echiparea si dotarea specifica cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor

Ordinul MAI nr. 234/2010 pentru aprobarea Procedurii de determinare a riscului de arson
Evaluarea arsonulu

Limba: romana

Nr.pagini:

Dimensiuni: 14X21

An aparitie: 2016

RECENZII

Spune-ne opinia ta despre acest produs! scrie o recenzie
Created in 0.0557 sec
Acest site folosește cookie-uri pentru a permite plasarea de comenzi online, precum și pentru analiza traficului și a preferințelor vizitatorilor. Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi și a înțelege Politica de Cookie, Politica de Confidențialitate și Clauze și Condiții. Utilizarea în continuare a site-ului implică acceptarea acestor politici, clauze și condiții.